INFORMACIÓ LEGAL LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ACTIU CONSULTORS S.L. manifesta que el domini actiuconsultors.com és propietat d’ACTIU CONSULTORS S.L., amb CIF B-55634760, i amb domicili al carrer Major, 159 – 43877 Sant Jaume d’Enveja (TARRAGONA).

Que ACTIU CONSULTORS S.L. consta inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, al tom 2827, llibre 0, foli 89.

ACTIU CONSULTORS S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet.

Amb els límits establerts en la llei, ACTIU CONSULTORS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ACTIU CONSULTORS S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ACTIU CONSULTORS S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ACTIU CONSULTORS S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ACTIU CONSULTORS S.L. De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que ens puguin facilitar en aquesta web, seran incorporades en un fitxer responsabilitat d’ACTIU CONSULTORS S.L., CIF: B-55634760. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre perduri la relació contractual.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en el carrer Major, 159 – 43877 Sant Jaume d’Enveja (TARRAGONA), o bé, enviant un correu electrònic a info@actiuconsultors.com

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Agència espanyola de protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ACTIU CONSULTORS S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ACTIU CONSULTORS S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’ACTIU CONSULTORS S.L. l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita d’ACTIU CONSULTORS S.L.

ACTIU CONSULTORS S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. ACTIU CONSULTORS S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el sowftare. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?